top of page

Ochrana dat

PROHLÁŠENÍ: Toto je neoficiální český překlad našich zásad ochrany dat. Oficiální právoplatnou verzi najdete v sekci Datenschutz na německé verzi našich webových stránek.

 

Ochrana dat

1. Ochrana dat na první pohled

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

 

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámka k odpovědnému orgánu“.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytics a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především u takzvaných analytických programů. Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.


2. hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)
Strato
Naše webové stránky hostujeme na adrese Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlín, Německo (dále jen: "Strato") a

 

WIX

Naše webové stránky hostujeme na adrese Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (dále jen "WIX"):

WIX je nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, Strato a WIX se používají k analýze chování uživatelů, zdrojů návštěvníků, regionu návštěvníků webových stránek a počtu návštěvníků. Společnost WIX ukládá do vašeho prohlížeče soubory cookie, které jsou nutné k zobrazení webových stránek a k zajištění bezpečnosti (nezbytné soubory cookie).


Údaje jsou uloženy na serverech společnosti WIX v Izraeli. Izrael je podle zákona o ochraně osobních údajů považován za bezpečnou třetí zemi. To znamená, že Izrael má úroveň ochrany údajů, která odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WIX:
https://de.wix.com/about/privacy.


Používání služby WIX se řídí čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.


3. Obecné informace a povinné informace o ochraně dat
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje.
Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.


Poznámka k odpovědnému orgánu
Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:


SAM DIMENSION GmbH
Bussenstr. 54/1
70184 Stuttgart
Telefon: +49 711 93395849
E-mail: hello@sam-dimension.com


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).


Doba skladování
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.


Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí
Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou
třetích zemí, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.


Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.


Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a na
přímou reklamu (čl. 21 GDPR)


POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR
MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
SITUACI, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PŘÍPADY, KDY SE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAJÍ NA ZÁKLADĚ
ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH.
PROFILOVÁNÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO,
LZE NALÉZT V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU,
NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).


POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM SOUVISÍ S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM.
TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM SOUVISÍ S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).


Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u příslušného
dozorovému úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.


Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, abychom údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy
automaticky předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.


Informace, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoli. V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.


Právo na omezení zpracování


Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:


Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.


Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.


4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Soubory cookie
Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.


V některých případech mohou být při návštěvě našich webových stránek ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).
Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.


Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou dané soubory cookie ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.


Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Kontaktní formulář


Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře pro zadání dotazu včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.


Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.


Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svou žádost o vymazání, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení údajů pomine (např. po vyřízení vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.


5. sociální média

Zásuvné moduly pro sociální média se Shariffem

Na této webové stránce jsou použity pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly obvykle poznáte podle loga příslušného sociálního média. Abychom zajistili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto pluginy pouze ve spojení s řešením Shariff. Tato aplikace zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na těchto webových stránkách předávaly údaje příslušnému poskytovateli při prvním přístupu na stránku.

Teprve po aktivaci příslušného pluginu kliknutím na příslušné tlačítko dojde k přímému spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile aktivujete zásuvný modul, obdrží příslušný poskytovatel informaci o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Zásuvné moduly pro Facebook

Na této webové stránce jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku na těchto webových stránkách. Přehled zásuvných modulů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Při návštěvě této webové stránky je prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu těchto stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.


Používání pluginů Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na maximalizaci viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl získán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Zásuvný modul Instagram

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel stránek má oprávněný zájem na maximalizaci viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl získán odpovídající souhlas, je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a DSVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram:https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Zásuvný modul Twitter

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou
nabízeny společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Používáním služby Twitter a funkce "Re-Tweet" jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem na Twitteru a dány na vědomí ostatním uživatelům. Údaje jsou při tom rovněž předávány společnosti Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Twitter. Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Zásuvný modul Twitteru je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Stránky
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.


Podrobnosti naleznete zde:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese
https://twitter.com/account/settings.

6. analytické nástroje a reklama

Webová analytika Google

Tyto webové stránky využívají analytické služby Google Web Analytics. Poskytovatelem je společnost Google LLC, Mountain View, Kalifornie, Spojené státy. V rámci analýz prováděných společností Google lze vyhodnocovat počty a chování návštěvníků (např. počet zobrazení stránek, dobu trvání návštěvy webových stránek, míru odchodu), zdroje návštěvníků (tj. ze které stránky návštěvník přichází), umístění návštěvníků a technické údaje (verze prohlížeče a operačního systému). Za tímto účelem Google ukládá zejména následující údaje

     Odkazující stránka (dříve navštívená stránka)

     Požadovaná webová stránka nebo soubor

     Typ a verze prohlížeče

     Použitý operační systém

     Typ použitého koncového zařízení

     Čas přístupu

     IP adresa v anonymizované podobě (slouží pouze k určení místa přístupu).


Podle společnosti Google jsou shromážděné údaje zcela anonymizovány, takže je nelze vysledovat k jednotlivým osobám.
Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na statistické analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl získán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.


7. zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než si pustí video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen režimem rozšířené ochrany údajů. YouTube například navazuje spojení se sítí Google Double Click bez ohledu na to, zda se na video díváte.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Tím je serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování statistik o videích, zlepšování uživatelského prostředí a předcházení pokusům o podvody. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Po spuštění videa na YouTube mohou být spuštěny další operace zpracování dat, nad kterými nemáme kontrolu.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl získán odpovídající souhlas, je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Vimeo

Tyto webové stránky používají pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem Vimeo, dojde k navázání spojení se servery Vimeo. Server Vimeo je informován o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Vimeo rovněž obdrží vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni ke službě Vimeo nebo nemáte účet Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na další servery Vimeo v USA.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.
Použití služby Vimeo je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl získán odpovídající souhlas, je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.


Google Web Fonts

Tyto webové stránky používají tzv. webová písma poskytovaná společností Google pro standardizované zobrazení písem. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Neexistuje žádné spojení se servery společnosti Google.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Maps

Tyto webové stránky používají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Aby bylo možné využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.
Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné nalezitelnosti námi uvedených míst na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl získán odpovídající souhlas, je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání údajů na této webové stránce (např. do kontaktního formuláře) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku.

Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník webových stránek strávil na webových stránkách, nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Údaje jsou ukládány a analyzovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před zneužíváním automatizovaného špehování a SPAMu. Pokud byl získán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. l) GDPR. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách používání služby Google na těchto odkazech:https://policies.google.com/privacy?hl=de ahttps://policies.google.com/terms?hl=de.


8. newsletter
Údaje o newsletteru
Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.


Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na blacklist, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji.
To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.


Quelle: eRecht24

bottom of page